Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Fișier:Calling Apostles.jpg

Chemarea celor 12 Apostoli

Apostolul este trimisul lui Iisus Hristos pentru a propăvadui Evanghelia şi adevărul despre Mesia, cel răstignit pentru mântuirea noastră.

Cuvântul apostol provine din cuvântul grec αποστολος, însemnând "acela care este trimis". La origine este un termen militar, însemnând un atac produs de o forţă militară, de obicei formată din câţiva soldaţi, împotriva unui inamic. În contextul creştin, apostolul se referă la ucenicii care răspândesc Evanghelia lui Iisus Hristos.

Cei 12 Apostoli[]

Fișier:Apostles.jpg

Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

La început, Dumnezeu a chemat 12 ucenici în obştea Bisericii, dându-le misiunea de a propăvadui adevărul. Potrivit Evangheliei, Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre primii apostoli, dar odată cu lepădarea sa de credinţă şi moartea lui, a fost înlocuit de Apostolul Matia. Soborul Sfinţilor 12 Apostoli este la 30 iunie. Numele apostolilor sunt enumerate la Matei 10,2, Marcu 3,14, Luca 6,12, Faptele Apostolilor 1;13, 26.

După înlocuirea lui Iuda Iscarioteanul, lista celor 12 Apostoli este următoarea:

 • Toma - (6 octombrie) s-a săvârşit fiind pătruns cu cinci suliţe;
 • Matei - (16 noiembrie) care şi Levi se zice, fratele lui Iacov; s-a sfârşit ars de viu;
 • Iacov (fiul lui Alfeu) - (9 octombrie) răstignit pe cruce;
 • Iuda - (19 iunie) numit şi Levi, supranumit Tadeu, fratele lui Iacov, fratele Domnului; răstignit pe cruce;
 • Simon Zilotul - (10 mai) zis şi Canaanitul; răstignit pe cruce;
 • Matia - (9 august) în locul lui Iuda Iscarioteanul; omorât cu pietre şi decapitat.

Cântări ale celor 12 Apostoli[]

Troparul (Glas 3)

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Condacul (Glas 2)

Astăzi Hristos-Piatra cu bucurie proslăveşte piatra credinţei, pe ucenicul cel ales, dimpreună cu Pavel şi toţi cei Doisprezece. Prăznuind pomenirea lor, slăvim pe Cel ce pe ei i-a proslăvit!

Cei 70 de Apostoli[]

Cei Şaptezeci de apostoli sunt ucenicii aleşi de Dumnezeu (descriere în Luca 10,1-16) alături de cei Doisprezece şi trimişi să predice. După o vreme, cei Doisprezece Apostoli au mai adăugat câţiva celor Şaptezeci pentru a predica Evanghelia. Deşi în cele din urmă numărul lor a depăşit şaptezeci, toţi vor fi pomeniţi ca "cei Şaptezeci de Apostoli" . Aceşti şaptezeci de apostoli, fiind aleşi de puterea dumnezeiască, au fost trimişi în toată lumea ca să smulgă pe oameni din înșelăciunea şi nebunia idolească şi să-i întoarcă la cunoştinţa cinstirii de Dumnezeu. Pentru aceasta, toţi s-au nevoit în multe feluri şi chipuri pentru adevăr şi s-au mutat la Domnul aşa cum se arată la pomenirea fiecăruia.

Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei şaptezeci la număr este la 4 ianuarie.

Fișier:Apostles Communion.jpg

Obştea Apostolilor

Este dificil de întocmit o listă completă şi exactă a celor Şaptezeci Apostoli. Vom aminti aici câteva nume:

Listă a celor 70 de Apostoli, după data de prăznuire[]

 • 22 noiembrie : Filimon, Arhip, Onisim si Apfia - Aceștia au fost pe vremea împărăției lui Nero, fiind ucenici Sfântului Pavel, și au mărturisit la Colose, orașul Frigiei, aproape de Laodiceea. Facând pagânii praznic Artemidei, în capiștea (templul) lor din Colose, sfinții, cu alți creștini dimpreună, lăudau pe Dumnezeu în sfânta biserică. Retrăgându-se ceilalți, când au năvălit idolatrii, au rămas numai ei singuri cu Apfia, credincioasă fiind și ea, dorind de mărturisirea lui Hristos. Deci, prinzându-i, i-au adus la Androcleu, mai-marele Efesului, și au fost bătuți de el, dar nesupunându-se a face jertfă la idolul ce se chema de dânșii Mina, i-au îngropat până la brâu și așa i-au ucis cu pietre, săgetați fiind întâi de copii mici cu săgețile.
 • 5 noiembrie : Ermeu, Lin, Gaie, Filolog si Patrova - Aceștia toți erau din cei șaptezeci de ucenici ai lui Hristos. Și Patrova, de care amintește și dumnezeiescul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani, a fost făcut episcop la Potiola, pe mulți a botezat și i-a adus la Hristos. Iar Ermeu, de care amintește, de asemenea, Sfântul Pavel în Epistola către Romani, a fost făcut episcop filipenilor. Iar Lin, după cum spune Apostolul Petru, a ajuns episcop al Romei celei mari. Iar Gaie, de care iarăși amintește Apostolul, a fost episcop Efesului, după Preasfântul Timotei. Iar Filolog (și de acesta amintește Apostolul) a fost așezat episcop la Sinope de Andrei cel Întâi chemat. Aceștia fiind episcopi în cetățile arătate și multe încercări și necazuri suferind pentru cuvântul dreptei credințe și pe mulți învățând și lui Hristos aducându-i, s-au săvârșit în Domnul.
 • 10 noiembrie : Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast si Cvart - Aceștia au fost din cei șaptezeci. Olimp și Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, amândurora li s-au tăiat capetele, în cetatea Romei, de către Nero. Iar Sosipatru, de care pomenește Sfântul Pavel în Epistola către Romani, fiind episcop la Iconiu, cu pace s-a săvârșit. Și poate fiecine să afle că Apostolul Pavel pomenește de dânsul în multe locuri în Epistolele sale. Asemenea și Erast, de care pomenește în Epistolă fericitul Pavel, fiind iconom al Bisericii din Ierusalim și apoi episcop al Paneadei, cu pace s-a săvârșit. Iar Cvart, fiind episcop al Beritului și multe pătimind pentru dreapta credință și pe mulți elini spre Domnul întorcându-i, s-a săvârșit și el cu pace.
 • 8 decembrie : Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor - Sosten, despre care pomeneşte Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apolo, despre care pomeneşte acelaşi apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei, după Sosten. Epafrodit, despre care pomeneşte tot apostolul, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareii. Toţi aceştia au vieţuit bine şi au păstorit cu cuvioşie poporul şi Bisericile încredinţate lor. Îndurând multe încercări pentru Hristos, au fost ucişi de închinătorii la idoli şi şi-au dat Domnului sufletele lor.
 • 8 aprilie : Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis - Dintre aceşti sfinţi apostoli, Irodion, de care pomeneşte marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfinţilor Apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânşii preot, apoi episcop al cetăţii Nea Patron, şi învăţând pe mulţi păgâni şi întorcându-i la credinţa lui Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit multe. Că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău, şi i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuţitul. Iar Agav, care a luat brâul sfântului Pavel, şi şi-a legat mâinile şi picioarele, atunci aşa a proorocit, zicând: acestea zice Duhul cel Sfânt: "Pe omul al cărui brâu este acesta, aşa îl vor lega în Ierusalim iudeii, şi-l vor bate cu răni, ceea ce s-a şi întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit a-l şi omorî. Şi după aceea acest Agav a propovăduit în partea lumii ce i-a venit. Iar Ruf, de care pomeneşte şi apostolul în Epistola către Romani, a fost făcut episcop cetăţii Tebei, care este în Grecia. Asemenea Flegon şi ceilalţi propovăduiau pretutindenea în lume Evanghelia şi întorceau pe necredincioşi la credinţa cea adevărată. Aceştia dar fiind pedepsiţi în multe feluri, toţi întru o zi omorâţi de iudei şi de păgâni, întru Domnul s-au săvârşit.
 • 31 octombrie : Stahie, Amplie, Urban, Narcis si Apeles - Dintre aceşti cinci Sfinţi Apostoli Stahie a fost pus episcop al Vizantiei de către Apostolul Andrei, şi a zidit şi biserica în Arghiropol, la care se aduna nenumarata mulţime de creştini şi-i învaţă. Şi aşa vieţuind şaisprezece ani, cu pace a răposat. Iar Sfântul Apeles ajungând episcop al Iracliei şi pe mulţi aducând la credinţa lui Hristos, a luat fericitul sfârşit. Iar Sfinţii Amplie şi Urban, fiind facuţi şi ei episcopi, tot de acelaşi Apostol Andrei: Amplie cetăţii Odisopoleos, iar Urban Machedoniei, şi pentru mărturisirea în Hristos şi a idolilor surpare omorâţi fiind de iudei şi de elini şi-au dat fericitele lor suflete lui Dumnezeu. Iar Narcis fiind făcut episcop al atenienilor şi în multe feluri fiind chinuit, şi-a dat şi el sufletul lui Dumnezeu, pentru Care şi-a vărsat şi sângele cu osârdie.Iar Aristobul, a fost hirotonit şi acesta păstor al oilor celor cuvântatoare şi pe Hristos tuturor propovăduindu-L, a luat fericitul sfârsit al ostenelilor sale celor multe.
 • 30 iunie : sinaxarul face mențiune și de alții decât cei 12 - [2]
 • 28 iulie : Apostoli și diaconi: Prohor, Nicanor, Timon si Parmena - [4]
 • 30 iulie : Sila, Silvan, Criscent, Epenetos si Andronic - Sila a mers la propovăduirea Evangheliei împreună cu Fericitul Pavel și nu după multă vreme a fost făcut episcop al Corintului. Acolo, mult ostenindu-se și pe toți întărindu-i în credința în Hristos, s-a mutat către Domnul. Iar Silvan a fost făcut episcop al Tesalonicului; și acesta, bine nevoindu-se, către Domnul s-a mutat; iar ceilalți, propovăduind în Carhidonia și în Italia și învățând de față în toată lumea cuvântul credinței în Hristos, și întorcând și botezând pe mulți dintre păgâni, cu pace și-au dat sufletele lui Dumnezeu.
 • 27 septembrie : Marcu, Aristarh și Zinon - Marcu Apostolul, care și Ioan se cheamă (de care pomenește Evanghelistul Luca în cartea Faptelor Apostolilor), hirotonindu-se de apostoli episcop Bivlei, s-a dovedit isteț la lucrul evanghelicesc, și așa era de lipit și iubit la Dumnezeu, încât de umbra lui se depărtau bolile. Însă s-a aflat și alt Apostol Aristarh între cei 70, de care a pomenit Apostolul în Epistola către Romani și a fost episcop la Apamia Siriei. Alt Ioan "Acridomelitrofos" (adica se hranea cu muguri si cu miere) îmbrăcat cu cojoc, acela a fost Zinon legiuitorul, de care pomenește Fericitul Pavel în Epistola către Romani, și acesta a fost episcop în Diospol, care făcându-se locaș al Sfântului Duh și propovăduind Evanghelia, a trecut către Domnul.
 • 10 septembrie : Apelie (Apelles), Luca (Luciu) și Climent (Clement) - Alt Apelie a fost acesta, și altul a fost cel ce a fost episcop la Iraclia Traciei. De acesta pomenește Pavel Apostolul la Epistola către Romani (16, 10) că s-a făcut luminător Smirnei, și fiind episcop al acestei cetăți și slujind lui Dumnezeu cu cuviință, către Dânsul a călătorit. De asemenea și acest Luca, n-a fost evanghelistul, ci acela de care mărturisește Fericitul Pavel în Epistola către Timotei că a fost arhiepiscop în Laodiceea Siriei și, bine păstorind-o, s-a mutat către Domnul. Iar unii zic că acesta este unul și același cu Luciu, pe care Apostolul Pavel îl pomenește în aceeași epistolă către Romani (16, 21). Iar Climent (Clement) acesta este cel de care pomenește Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni (4, 3) ca fiind "împreună-lucrător cu el". Sfântul Apostol Climent a fost făcut episcop al Sardiei (sau Sardica, în Asia Mica) și, purtând rănile lui Hristos pe trupul său, către Domnul a răposat.
 • 30 octombrie : Terție, Marcu, Iust, care se cheama și Isus, și Artema - Acești Sfinți Apostoli sunt din cei șaptezeci, luminați fiind în credința către Dumnezeu. Deci Terție a fost al doilea episcop de Iconiu după Sosipatru și a împlinit propovăduirea acestuia și a înnoit pe toți cei rămași cu sfântul Botez (adică cei ce rămăseseră de la Sosipatru nebotezați), facându-se făcător de minuni, a scris și Epistola Sfântului Pavel către Romani. Iar Marcu, nepotul de frate al lui Varnava de care pomenește Apostolul Pavel în Epistolă, și acesta a fost hirotonit episcop al Apoloniadei, risipind cu propovăduirea adevărului închinarea la idoli. Iar Iust, căruia și Isus îi zic, a fost episcop în Elefterupolis, atrăgând pe toți la cunoștința adevărului cu cuvântul învățăturii sale. Iar Artema a fost episcop în Listra, împrăștiind toate vicleniile demonilor, ca un slujitor desăvârșit al lui Hristos. Deci așa nevoindu-se acești patru Apostoli pentru dreapta credință și căzând întru mari și grele bântuieli, cu pace și-au dat sufletele către Domnul.
 • 4 ianuarie : Maxim - este pomenit ca fiind unul din cei 70 în viaţa Sfintei Maria Magdalena.

Listă alfabetică a celor 70 de apostoli[]

Ahaic, Agav (8 aprilie), Alfeu, Amplia (31 octombrie), Anania (care l-a botezat pe Pavel), Andronic (30 iulie), Apelie (10 septembrie), Apollo, Apfia (22 noiembrie), Acvila, Arhip (22 noiembrie), Aristarh (27 septembrie), Aristobul, Artema (30 octombrie), Asincrit (8 aprilie), Varnava (căpetenia celor Şaptezeci şi tovarăş al lui Pavel), Chesarie, Carp, Chifa, Climent (10 septembrie), Cleopa (care l-a întovărăşit pe Domnul către Emmaus), Crescent (30 iulie), Crisp, Epafrodit, Epenet (30 iulie), Erast (10 noiembrie), Evod (7 septembrie), Fortunat, Gaiu, Ermie, Ermis (episcop al Dalmaţiei)(8 aprilie) , Irodian (8 aprilie), Iacov (Fratele Domnului), Iason, Iunia, Iust (fratele Domnului) (30 octombrie), Lin, Luchie, Luca Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele) (10 septembrie), Marcu Evanghelistul (tovarăş al lui Pavel şi autor al Evangheliei care îi poartă numele) (30 octombrie), Narcis (31 octombrie), Natanail, Nicanor (unul din primii Șapte diaconi) (28 iulie), Olimp (10 noiembrie), Onisim (22 noiembrie), Onisifor (7 septembrie), Parmena (unul din primii Șapte diaconi) (28 iulie), Patrova, Filimon (22 noiembrie), Filip (unul din primii Șapte diaconi), Filolog, Flegon, Priscila, Prohor (unul din primii şapte diaconi), Pudens, Cvadrat, Cvart, Rodion (10 noiembrie), Ruf (8 aprilie), Sila (tovarăş al lui Pavel) (30 iulie), Silvan (30 iulie), Sosipatru (10 noiembrie), Sostene, Stahie (31 octombrie), Ştefan Întâiul-mucenic (unul din primii şapte diaconi), Terpne, Tertie (30 octombrie), Tadeu (confundat uneori cu Iuda dintre cei Doisprezece), Timon (unul din primii şapte diaconi) (28 iulie), Timotei (tovarăş al lui Pavel), Tit, Trofim, Urban (31 Octombrie), Zaheu şi Zina.

Cântările celor 70 Apostoli[]

Tropar (glas 3)

Sfinţilor Şaptezeci de Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de păcate sufletelor noastre.

Condac (glas 2)

Veniţi, credincioşilor, cu cântări să lăudăm ceata celor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, ce pe toţi ne-au învăţat a ne închina Treimii celei nedespărţite, ca nişte dumnezeieşti faruri ale credinţei.

Alţi Apostoli[]

Pavel[]

Apostolul Pavel (29 iunie) este numit şi el apostol, deşi nu a făcut parte dintre cei Doisprezece sau cei Şaptezeci. El se numeşte pe sine apostol pentru viziunea care a avut-o pe drumul Damascului, şi a fost cu timpul recunoscut ca atare de ceilalţi Apostoli.

Sf. Pavel împarte ziua de prăznuire obştească cu cei Doisprezece Mari Apostoli. El a fost decapitat la Roma, în vremea domniei Împăratului Neron (Nero).

Întocmai-cu-apostolii[]

Unii sfinţi poartă epitetul de "Întocmai-cu-Apostolii" (în greacă, Ισαποστολος), de obicei pentru însemnata lor lucrare de zidire a Bisericii, adică pentru a fi făcut o lucrare comparabilă cu cea a Apostolilor, mai mult decât într-un singur neam / popor.

Sfânta Maria Magdalena (22 iulie) este socotită "întocmai cu apostolii". La fel, sfinţii împăraţi Constantin şi Elena.

Apostoli ai unui neam[]

Şi alţi sfinţi misionari sunt numiţi apostoli, deşi nu ca titlu, ci mai curând ca epitet, de ex. "Apostol al Miazănopţii". Însă unii socotesc acest obicei ca nefiind tradiţional ortodox. Mai justificate sunt numirile de apostoli ai diferitelor "neamuri":

 • Apostol al Abissiniei: Sfântul Frumenţie
 • Apostol al Ardennilor: Sfântul Ubert, 656 - 727
 • Apostol al armenilor: Sfântul Grigorie Luminătorul, 256 - 331
 • Apostol al englezilor: Sfântul Augustin, adormit 604
 • Apostol al francilor: Sfântul Denis, secolul al 3-lea
 • Apostol al francilor: Sfântul Remigiu, cca. 437 - 533
 • Apostol al frisianilor: Sfântul Willibrord, 657 - 738
 • Apostol al galilor: Sfântul Irineu, 130 - 200
 • Apostol al galilor: Sfântul Martin din Tours, 338 - 401
 • Apostol al germanilor: Sfântul Bonifatie, 680 - 755
 • Apostol al goţilor: Episcopul Ulfila
 • Apostol al Indiei: Sfântul Toma
 • Apostol al Irlandei: Sfântul Patrichie, 373 - 463
 • Apostol în Karantania: Episcopul Virghilie al Salzburgului, 745 - 784
 • Apostol al Neamurilor: Sfântul Pavel
 • Apostol al Noricumului: Sfântul Severin
 • Apostol al Miazănopţii: Sfântul Ansgar, 801 - 864
 • Apostol al parthianilor: Sfântul Toma
 • Apostol al picţilor: Sfântul Ninian, secolul al 5-lea
 • Apostol al României: Sfântul Andrei
 • Apostol al scoţilor: Sfântul Columban, 521 - 597
 • Apostol al slavilor: Sfântul Chiril, cca. 820 - 869
 • Apostol al slavilor: Sfântul Metodie
 • Apostol al Spaniei: Sfântul Iacov cel Mare, m. 44
 • Apostol al Ungariei: Sfântul Anastasie, 954 - 1044

Sursa[]

Legături externe[]

en:Apostles bg:ппоѿтол ar:رسل المسيح الإثنا عشر

Advertisement