Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 23 Biblia (Noul Testament, Matei, Capitolul 24)
Dărâmarea Ierusalimului. A doua venire a lui Hristos şi sfârşitul lumii. Când va veni ceasul acela?
Capitolul 25


 1. Şi ieşind Iisus din templu, S-a dus şi s-au apropiat de el ucenicii Lui, ca să-I arate clădirile templului.
 2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească.
 3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?
 4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
 5. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
 6. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul.
 7. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri.
 8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
 9. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu.
 10. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii.
 11. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.
 12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
 13. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui.
 14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.
 15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă -
 16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
 17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
 18. Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina.
 19. Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
 20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
 21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
 22. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.
 23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
 24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
 25. Iată, v-am spus de mai înainte.
 26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.
 27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
 28. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
 29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
 30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
 31. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
 32. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
 33. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi.
 34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.
 35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
 37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
 38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
 39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului.
 40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va lăsa.
 41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa.
 42. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
 43. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
 44. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.
 45. Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
 46. Fericită este sluga aceea, pe care venind stăpânul său, o va afla făcând aşa.
 47. Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune.
 48. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie,
 49. Şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu beţivii,
 50. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte,
 51. Şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
▲ Începutul paginii.
Advertisement