Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Cartea a patra a Regilor, Capitolul 25 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 1)
Neamul patriarhilor până la Iacov.
Capitolul 2


 1. Adam, Set, Enos;
 2. Chenan, Mahalaleel, Iared;
 3. Enoh, Matusalem, Lameh;
 4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.
 5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras.
 6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
 7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
 8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 9. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.
 10. Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
 11. Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
 12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii şi Caftorim.
 13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,
 14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
 15. Heveu, Archeu, Sineu,
 16. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu.
 17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec.
 18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber.
 19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan.
 20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,
 21. Hadoram, Uzal, Dicla,
 22. Ebal, Abimael, Şeba,
 23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.
 24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
 25. Eber, Peleg, Reu,
 26. Serug, Nahor, Terah
 27. Şi Avram, adică Avraam.
 28. Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael.
 29. Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
 30. Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,
 31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
 32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
 33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
 34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel.
 35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.
 36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
 37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
 38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
 39. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
 40. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana.
 41. Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
 42. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
 43. Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
 44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
 45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara Temaniţilor.
 46. Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit.
 47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca;
 48. Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
 49. Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
 51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
 52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.


▲ Începutul paginii.
Advertisement