Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 10 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 11)
David rege.
Capitolul 12


 1. După aceea s-au adunat toţi Israeliţii la David în Hebron zicând: "Iată noi suntem oasele tale şi carnea ta.
 2. Şi mai înainte, când Saul era încă rege, tu ai povăţuit pe Israel la război şi l-ai adus teafăr înapoi şi Domnul Dumnezeul tău ţi-a spus: Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi povăţuitorul poporului Meu Israel".
 3. Şi au venit toate căpeteniile lui Israel la rege în Hebron şi a încheiat cu ei David legământ în Hebron înaintea fetei Domnului; şi au uns pe David de rege peste Israel, după cuvântul Domnului care fusese prin Samuel.
 4. Apoi s-a dus David şi tot Israelul la Ierusalim, adică la Iebus. Acolo însă erau Iebuseii, locuitorii tării aceleia.
 5. şi au zis locuitorii Iebusului către David: "Nu vei intra aici!" Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David.
 6. Apoi a zis David: "Cine va lovi cel dintâi pe Iebuseu, acela va fi cap şi căpetenie peste oştire". Şi s-a sculat înainte de toţi Ioab, fiul Ţeruiei, şi s-a făcut căpetenie.
 7. David a locuit în cetatea aceea şi ea s-a şi numit cetatea lui David.
 8. El a zidit cetatea împrejur, începând de la Milo, iar Ioab a reînnoit celelalte părţi ale cetăţii.
 9. După aceea a propăşit David şi s-a ridicat din ce în ce mai mult şi Domnul Savaot era cu. el.
 10. Iată cei mai de seamă dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare împreună cu el, în domnia lui, împreună cu tot Israelul, ca să întărească domnia lui asupra lui Israel, după cuvântul Domnului.
 11. Şi iată numărul vitejilor pe care i-a avut David: Iaşobeam (Ioşeb-Başebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seamă între cei treizeci; el şi-a ridicat suliţa asupra a trei sute de oameni şi i-a ucis dintr-o dată.
 12. După el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji.
 13. Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunaseră Filistenii pentru război. Acolo, parte din câmp era semănat cu orz şi Israeliţii au fugit de Filisteni;
 14. Dar ei au stat în mijlocul câmpului, l-au apărat şi au înfrânt pe Filisteni şi le-a dăruit Domnul biruinţă mare.
 15. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe stâncă la David, în peştera Adulam, când tabăra Filistenilor era aşezată în valea Refaim.
 16. David atunci era la loc întărit, iar oştirea de întărire a Filistenilor era atunci în Betleem.
 17. Şi a dorit David şi a zis: "Cine mă va adăpa cu apă din fântâna Betleemului care este la poartă?"
 18. Atunci aceşti trei au străbătut prin tabăra Filistenilor, au scos apă din fântâna Betleemului cea de la poartă şi au luat-o şi au dus-o lui David. Dar David n-a voit să o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului,
 19. Zicând: "Să mă ferească Dumnezeu să fac eu aceasta! Aş putea să beau eu sângele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vieţii lor? Căci cu primejduirea vieţii lor au adus-o!" Şi n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
 20. Şi Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei; el a rănit deodată cu suliţa trei sute de oameni şi era vestit între cei trei.
 21. El era mai strălucit decât cei treizeci şi le era căpetenie, dar cu ceilalţi trei nu era deopotrivă.
 22. Benaia, fiul lui Iehoiada, bărbat viteaz, mare după fapte, era din Cabţeel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul şi s-a coborât într-o groapă şi a ucis un leu pe o vreme cu zăpadă.
 23. Tot el a ucis un egiptean, un om cu statură de cinci coţi, care avea în mână o suliţă, ca un sul de la războiul de ţesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls suliţa din mână şi l-a ucis cu suliţa lui.
 24. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era în cinste la cei trei viteji.
 25. El era mai vestit decât cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotrivă şi David l-a pus cel mai de aproape împlinitor al poruncilor sale.
 26. Iar dintre oştenii cei mai de seamă erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;
 27. Şamot din Haror; Heleţ din Pelon;
 28. Ira, fiul lui Icheş din Tecoa; Abiezer din Anatot;
 29. Sibecai Huşateul, Ilai din Ahoh;
 30. Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,
 31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton
 32. Hurai din Nahali-Gaaş; Abiel din Araba;
 33. Azmavet din Bahurim; Eliahba din Şaalbon;
 34. Fiii lui Haşem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Şaghi din Harar;
 35. Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri.
 36. Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,
 37. Heţro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;
 38. Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
 39. Ţelec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Ţeruiei,
 40. Ira din Iatir, Gareb din Iatir;
 41. Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai;
 42. Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor care avea sub el treizeci de inşi,
 43. Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,
 44. Uzia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer,
 45. Iediael, fiul lui Şimri şi Ioha, fratele lui Tiţitul,
 46. Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam şi Itma Moabitul,
 47. Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţoba.


▲ Începutul paginii.
Advertisement