Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 11 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 12)
Vitejii care au urmat pe David.
Capitolul 13


 1. Iată pe cei care au mai mers la David în Ţiclag, pe când stătea el încă ascuns de Saul, fiul lui Chiş. Aceştia erau dintre vitejii care ajutaseră la luptă.
 2. Ei erau arcaşi, aruncau pietre şi cu dreapta şi cu stânga şi din arcuri trăgeau cu săgeţi şi făceau parte dintre Veniamineni, fraţii lui Saul, şi anume:
 3. Căpetenia Ahiezer, apoi Ioaş, fiii lui Şemaa din Ghibeea, Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca şi Iehu din Anatot;
 4. Işmaia Ghibeoneanul, un viteaz dintre cei treizeci şi căpetenie peste treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan şi Iozabad din Ghedera;
 5. Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria şi Şefatia Harifianul;
 6. Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;
 7. Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.
 8. Din Gaditeni au trecut la David, în cetatea din pustie, oameni curajoşi, războinici şi înarmaţi cu scut şi suliţă, cu faţa lor ca faţa leului şi iuţi ca şi căprioarele din munţi şi anume:
 9. Căpetenia Ezer, al doilea Obadia şi al treilea Eliab;
 10. Al patrulea Maşmana, al cincilea Ieremia,
 11. Al şaselea Atai, al şaptelea Eliel,
 12. Al optulea Iohanan şi al nouălea Elzabad,
 13. Al zecelea Ieremia şi al unsprezecelea Macbanai.
 14. Aceştia sunt din fiii lui Gad şi erau căpetenii în oştire: cei mai mici, peste sute şi cei mai mari, peste mii.
 15. Aceştia au trecut Iordanul în luna întâi, când el iese din matca sa, şi au alungat pe toţi cei ce locuiau pe văi, spre răsărit şi apus.
 16. Au mai venit de asemenea şi dintre fiii lui Veniamin şi ai lui Iuda în cetate, la David.
 17. Iar David a ieşit în întâmpinarea lor şi le-a zis: "De aţi venit cu pace, ca să-mi ajutaţi, atunci să fie în mine şi în voi o singură inimă; iar de aţi venit ca prin vicleşug să mă daţi vrăjmaşilor mei, atunci, cum nu este prihană în mâinile mele, va vedea şi va judeca Dumnezeul părinţilor noştri".
 18. Atunci a cuprins Duhul pe Amasai, căpetenia celor treizeci şi a zis: "Suntem cu tine, Davide, şi pacea să fie cu tine, fiul lui Iesei! Pace ţie şi pace celor ce-ţi ajută, că îţi ajută Dumnezeul tău". Şi i-a primit David şi i-a pus în capul oştirii.
 19. Şi din tribul lui Manase au trecut unii la David, când mergea el cu Filistenii la război contra lui Saul, dar nu l-au ajutat, pentru că conducătorii Filistenilor, sfătuindu-se, l-au trimis înapoi, zicând: "Pentru primejduirea capului nostru, el va trece la domnul său Saul".
 20. După ce s-a întors el la Ţiclag, au trecut la dânsul din ai lui Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenii peste mii în Manase.
 21. Aceştia au ajutat lui David contra năvălitorilor, căci toţi aceştia erau oameni viteji şi căpetenii în oştire.
 22. Astfel în fiecare zi veneau lui David în ajutor până întru atât, încât tabăra lui ajunsese mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.
 23. Iată acum numărul căpeteniilor de oştire, care au venit la David în Hebron, ca să-i încredinţeze domnia lui Saul, după cuvântul Domnului:
 24. Fii de-ai lui Iuda care purtau scut şi suliţă erau şase mii opt sute, gata de luptă;
 25. Din fiii lui Simeon erau şapte mii o sută, oameni viteji de oştire;
 26. Din fiii lui Levi, patru mii şase sute;
 27. Iehoiada, căpetenie din neamul lui Aaron, şi cu el trei mii şapte sute,
 28. Şi Ţadoc, un tânăr voinic cu neamurile lui douăzeci şi două de căpetenii.
 29. Din fiii lui Veniamin, fraţii lui Saul, au venit trei mii, dar încă mulţi din ei se ţineau de casa lui Saul;
 30. Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de oameni viteji, oameni cunoscuţi în neamul lor;
 31. Din jumătate din seminţia lui Manase, optsprezece mii care au fost chemaţi pe nume ca să meargă să facă rege pe David;
 32. Dintre fiii lui Isahar au venit oameni înţelepţi care ştiau ce şi când trebuie să facă Israel; aceştia erau două sute căpetenii şi toţi fraţii lor urmau sfatul lor;
 33. Din tribul lui Zabulon au venit oameni gata de luptă şi înarmaţi cu tot felul de arme, în număr de cincizeci de mii, în ordine şi într-un suflet;
 34. Din tribul lui Neftali, o mie de căpetenii şi cu ei treizeci şi şapte de mii cu scuturi şi cu suliţe;
 35. Din tribul lui Dan au venit douăzeci şi opt de mii şase sute oameni gata de luptă;
 36. Din Aşer au venit oşteni, gata de luptă, patruzeci de mii;
 37. De peste Iordan, din tribul lui Ruben, al lui Gad şi din jumătate de trib al lui Manase, au venit o sută douăzeci de mii cu tot felul de arme de luptă.
 38. Toţi aceşti oşteni, gata de luptă şi cu toată inima, au venit la Hebron să facă rege pe David peste Israel. Dar şi toţi ceilalţi Israeliţi erau într-un cuget pentru a fi făcut rege David.
 39. Şi au rămas acolo la David trei zile şi au mâncat şi au băut, pentru că fraţii lor pregătiseră toate pentru ei.
 40. Şi apoi chiar vecinii lor, până chiar şi Isahar, Zabulon şi Neftali, aduseseră toate de ale mâncării pe asini, pe cămile, pe catâri şi cu carele de boi: făină, smochine şi stafide, vin, untdelemn şi vite mari şi mărunte, mulţime multă, pentru că bucurie mare era peste Israel.


▲ Începutul paginii.
Advertisement