Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 1 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 2)
Fiii lui Iacov (Israel) şi ai lui Iuda.
Capitolul 3


 1. Iată acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
 2. Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
 3. Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan şi Şela. Aceşti trei i s-au născut lui din fata unui canaanit anume Şua. Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului şi l-a omorât.
 4. Tamara, nora lui Iuda, i-a născut acestuia pe Fares şi pe Zara. Aşa că, de toţii, fiii lui Iuda au fost cinci.
 5. Fiii lui Fares sunt Heţron şi Hamul.
 6. Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Darda; cinci de toii.
 7. Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, călcând jurământul.
 8. Fiul lui Etan este Azaria.
 9. Fiii lui Heţron care i s-a născut sunt: Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
 10. Lui Ram însă i s-a născut Aminadab; lui Aminadab i s-a născut Naason, căpetenia fiilor lui Iuda.
 11. Lui Naason i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Booz.
 12. Lui Booz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Iesei.
 13. Lui Iesei i s-a născut Eliab, întâiul său născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Şama,
 14. Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
 15. Al şaselea, Oţem şi al şaptelea, David.
 16. Surorile lor au fost Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost trei: Abişai, Ioab şi Asael.
 17. Abigail a născut pe Amasa; iar tatăl lui Amasa este Ieter Ismaelitul.
 18. Caleb, fiul lui Heţron, a avut de la Azuba, femeia sa, şi de la Ieriot următorii copii: Ieşer, Şobab şi Ardon.
 19. Murind însă Azuba, Caleb şi-a luat de femeie pe Efrata şi aceasta i-a născut pe Hur.
 20. Lui Hur i s-a născut Urie; lui Urie i s-a născut Beţaleel.
 21. După aceea Heţron a intrat la fata lui Machir, tatăl lui Galaad; şi a luat-o, fiind de şaizeci de ani şi ea i-a născut fiu pe Segub.
 22. Lui Segub i s-a născut Iair şi avea el atunci douăzeci şi trei de cetăţi în pământul Galaadului.
 23. Dar Gheşurenii şi Sirienii le-au luat sălaşurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el, în număr de şaizeci. Toate aceste cetăţi erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad.
 24. După ce a murit Heţron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Heţron, tatăl său, care a născut pe Aşur, tatăl lui Tecoa.
 25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, sunt: întâiul născut Ram, după el Vuna, Oren, Oţem şi Ahia.
 26. Ierahmeel a mai avut şi altă femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.
 27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, sunt: Maaţ, Iamin şi Echer.
 28. Fiii lui Onan au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai au fost: Nadab şi Abişur.
 29. Numele femeii lui Abişur era Abihail şi aceasta i-a născut pe Ahban şi pe Molid.
 30. Fiii lui Nadab au fost: Seled şi Efraim. Dar Seled a murit fără copii.
 31. Fiul lui Efraim a fost Işei, iar fiul lui Işei a fost Şeşan; iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.
 32. Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără copii.
 33. Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.
 34. Şeşan n-a avut fii, ci numai fiice. Şeşan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.
 35. Şeşan a dat pe o fată sa lui Iarha, robul său, de femeie şi ea a născut pe Atai.
 36. Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a născut Zabad.
 37. Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal i s-a născut Obed.
 38. Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu i s-a născut Azaria.
 39. Lui Azaria i s-a născut Heleţ, iar lui Heleţ i s-a născut Eleasa.
 40. Lui Eleasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai i s-a născut Şalum.
 41. Şalum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elişama.
 42. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Meşa, întâiul său născut, tatăl lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Mareşa, tatăl lui Hebron.
 43. Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
 44. Lui Şema i s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a născut Şamai.
 45. Fiul lui Şamai a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Ţur.
 46. Şi Efa, concubina lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez.
 47. Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
 48. Concubina lui Caleb, Maaca, a născut pe Şeber şi pe Tirhana;
 49. Tot ea a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
 50. Aceştia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei a fost Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim;
 51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Betgader.
 52. Şobal, tatăl Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot.
 53. Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii. Din acestea se trag Ţoreenii şi Eştauleenii.
 54. Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Ţoareni,
 55. Familiile Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii, Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab.


▲ Începutul paginii.
Advertisement