Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 25 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 26)
Portarii, cămăraşii şi judecătorii.
Capitolul 27


 1. Iată acum împărţirea portarilor. Din fiii lui Core: Meşelemia, fiul lui Core, unul din fiii lui Asaf.
 2. Fiii lui Meşelemia au fost: întâiul născut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea Zebadia, al patrulea Iatniel,
 3. Al cincilea Elam, al şaselea Iohanan, al şaptelea Elihoenai.
 4. Fiii lui Obed-Edom au fost: Întâiul născut Şemaia, al doilea Iehozabad, al treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea Natanael,
 5. Al şaselea Amiel, al şaptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat.
 6. Fiului său Şemaia i s-a născut de asemenea fii, care au fost căpetenii în neamul lor, pentru că au fost oameni puternici.
 7. Fiii lui Şemaia au fost: Otni, Rafael, Obed şi Elzabad; fraţii lui, oameni puternici, au fost: Elihu, Semachia şi Isbacom.
 8. Toţi aceştia sunt dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor şi fraţii lor, au fost oameni sârguincioşi şi la slujbă pricepuţi; au fost şaizeci şi doi din Obed-Edom.
 9. Meşelemia a avut optsprezece fii şi fraţi, oameni vrednici.
 10. Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Şimri, căpetenie, deşi n-a fost întâiul născut, dar tatăl său l-a pus căpetenie;
 11. Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toţi fiii şi fraţii lui Hosa au fost treisprezece.
 12. Aşa a fost împărţirea portarilor, după capii de familie, vrednici de slujbă, împreună cu fraţii lor, ca să slujească la templul Domnului.
 13. Şi au aruncat şi ei sorţi, mare şi mic, după familiile lor, pentru fiecare poartă.
 14. Şi pentru poarta dinspre răsărit a căzut sorţul lui Şelemia; şi lui Zaharia, fiul lui, sfetnic înţelept, i s-a aruncat sorţ şi i-a căzut sorţ pentru poarta de miazănoapte.
 15. Lui Obed-Edom i-a căzut poarta dinspre miazăzi; iar fiilor lui le-a căzut sorţul pentru cămări.
 16. Lui Şupim şi Hosa le-a căzut pentru cea dinspre apus, la porţile Şelechet, unde drumul urcă şi unde sunt străji faţă în faţă.
 17. Spre răsărit câte şase leviţi, spre miazănoapte câte patru, spre miazăzi câte patru, iar la cămări câte doi.
 18. Spre apus, în faţa pridvorului la drum, câte patru, iar la pridvor câte doi.
 19. Acestea sunt cetele de portari din fiii lui Core şi din fiii lui Merari.
 20. Iar alţii dintre leviţi, fraţii lor, păzeau vistieria templului lui Dumnezeu şi vistieria lucrurilor sfinte,
 21. Şi anume: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherşon, Căpeteniile familiilor din Laedan Gherşonitul: Iehiel,
 22. Şi fiii lui Iehiel: Zetam şi Ioil, fratele lui, care păzeau vistieria templului lui Dumnezeu,
 23. Împreună cu urmaşii lui Amram Iţhar, Hebron, Uziel;
 24. Şebuel, fiul lui Gherşon, fiul lui Moise, era străjuitor de căpetenie al vistieriilor.
 25. Fratele său Eleazar avea fiu pe Rehabia; acesta a avut fiu pe Isaia; acesta a avut fiu pe Ioram; acesta a avut fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe Şelomit.
 26. Şelomit şi fraţii lui privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le hărăzise regele David, căpeteniile familiilor, căpeteniile peste mii şi peste sute şi căpeteniile de oştire.
 27. Din cuceriri şi prăzi ei afierosiseră pentru întreţinerea templului Domnului
 28. Şi tot ce afierosise Samuel proorocul şi Saul, fiul lui Chiş, Abner, fiul lui Ner, şi Ioab, fiul Ţeruiei; toate cele afierosite erau în grija lui Şelomit şi a fraţilor lui.
 29. Din neamul lui Iţhar, Hanania şi fiii lui erau rânduiţi la slujbele din afară ale Israeliţilor, ca scriitori şi judecători.
 30. Din neamul lui Hebron, Haşabia şi fiii lui, oameni curajoşi, în număr de o mie şapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealaltă parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului şi ale regelui.
 31. În neamul Hebroniţilor, Ieria era căpetenia Hebroniţilor, în neamul şi familiile lor. În anul al patruzecilea al domniei lui David ei au fost număraţi şi s-au găsit între ei bărbaţi curajoşi în Iazerul Galaadului.
 32. Şi fraţii lui, oameni vrednici, în număr de două mii şapte sute erau capi de familie. Pe aceştia i-a pus regele David peste triburile lui Ruben şi Gad şi peste jumătate din seminţia lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi ale regelui.


▲ Începutul paginii.
Advertisement