Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 26 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 27)
Alţi dregători ai lui David.
Capitolul 28


 1. Iată fiii lui Israel, după numărul lor, capii de familie, căpeteniile peste mii, peste sute şi cârmuitorii care, împărţiţi în cete, slujeau regelui la tot cuvântul, ducându-se şi venind în fiecare lună, în toate lunile anului. În fiecare ceată erau câte douăzeci şi patru de mii.
 2. Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era căpetenia Iaşobeam, fiul lui Zabdiel; în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;
 3. El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate căpeteniile de oştire în luna întâi.
 4. Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; în ceata lui se afla şi căpetenia Miclot; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 5. A treia mare căpetenie de oştire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 6. Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji şi căpetenie peste ei; şi în ceata lui se afla Amizabad, fiul său.
 7. A patra căpetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, şi după el era Zebadia, fiul său; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;
 8. A cincea căpetenie, pentru luna a cincea, era Şamhut Izrahitul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 9. A şasea căpetenie, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş Tecoanul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 10. A şaptea căpetenie, pentru luna a şaptea, era Heleţ Peloninul, din fiii lui Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 11. A opta căpetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Huşatitul, din seminţia lui Zarah; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 12. A noua căpetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 13. A zecea căpetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 14. A unsprezecea căpetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 15. A douăsprezecea căpetenie, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofat, din urmaşii lui Otniel; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 16. Iar peste triburile lui Israel căpetenii înalte erau: la Rubeniţi, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Şefatia, fiul lui Maaca;
 17. La leviţi era Haşabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Ţadoc;
 18. La Iuda era Elihu, din fraţii lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;
 19. La Zabulon era Işmaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;
 20. La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumătatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;
 21. La jumătatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;
 22. La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iată căpeteniile triburilor lui Israel.
 23. David n-a făcut numărătoarea acelora, care erau de la douăzeci de ani în jos, pentru că Domnul zisese că El va înmulţi pe Israel ca stelele cerului.
 24. Ioab, fiul Ţeruiei, începuse să facă numărătoarea, dar nu o sfârşise. Şi pentru aceasta a venit mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel şi numărătoarea aceea n-a intrat în cronica regelui David.
 25. Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la câmp, de prin cetăţi şi de prin sate şi turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.
 26. Peste cei ce se îndeletniceau cu lucrul câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.
 27. Peste vii era Şimei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Şifmi.
 28. Peste livezile de măslini şi de smochini din câmpie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioaş.
 29. Peste vitele mari care păşteau în Şaron era Şitrai Haşaroneanul; iar peste cele din văi, Şafat, fiul lui Adlai.
 30. Peste cămile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.
 31. Peste oi şi capre era Iaziz Agariteanul. Toţi aceştia erau căpetenii peste averea regelui David.
 32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om înţelept şi scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe lângă fiii regelui.
 33. Ahitofel era sfetnicul regelui; Huşai Architul era prietenul regelui.
 34. Iar după Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia şi Abiatar, iar Ioab era căpetenia oştirii pe lângă rege.


▲ Începutul paginii.
Advertisement