Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 3 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 4)
Urmaşii lui Iuda şi ai lui Simeon.
Capitolul 5


 1. Fiii lui Iuda au fost: Fares, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.
 2. Reaia, fiul lui Şobal, a avut fiu pe Iahat; lui Iahat i s-a născut Ahumai şi Lahad. Din el se trag familiile Ţoreenilor.
 3. Fiii lui Etam sunt: Izreel, Işma şi Idbaş, şi sora lor cu numele Haţlelponi.
 4. Panuel, tatăl lui Ghedor şi Ezer, tatăl lui Huşa sunt fiii lui Hur, întâiul născut din Efrata şi tatăl lui Betleem.
 5. Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două femei: pe Helea şi Naara.
 6. Naara i-a născut pe Ahuzam, Hefer, Temni şi Ahaştari. Aceştia sunt fiii Naarei.
 7. Iar fiii Helei sunt: Ţeret, Ţohar Etna şi Coţ.
 8. Lui Coţ i s-au născut: Anub, Ţobeba, Iaheţ şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
 9. Iabeţ a fost mai însemnat decât fraţii săi. Mama lui i-a dat numele de Iabeţ, zicând: "Cu durere l-am născut".
 10. Şi a strigat Iabeţ către Dumnezeul lui Israel şi a zis: "O, de m-ai binecuvânta Tu cu binecuvântare, de ai lărgi hotarele mele şi de ar fi mâna Ta cu mine, păzindu-mă de rele, ca să nu fiu omorât!..." Atunci Dumnezeu i-a trimis ceea ce a dorit el.
 11. Şi lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir. Acesta e tatăl lui Eşton.
 12. Lui Eşton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii Nahaş; aceştia sunt locuitorii din Recab.
 13. Fiii lui Chenaz sunt Otniel şi Seraia. Fiii lui Otniel au fost Hatat şi Meonotai.
 14. Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Lui Seraia i s-a născut Ioab, strămoşul lui Gheharaşim, numiţi aşa pentru că ei erau dulgheri.
 15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefoni, au fost: Ir, Ela şi Naam. Fiul lui Ela a fost Chenaz.
 16. Fiii lui Iehaleleel au fost: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.
 17. Fiii lui Ezra sunt: Ieter, Mered, Efer şi Ialon; iar lui Ieter i s-au născut Miriam, Şamai şi Işbah, tatăl lui Eştemoa.
 18. Femeia acestuia, Iehudia, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
 19. Fiii femeii acestuia, Hodia, sora lui Naham, tatăl Cheilei, sunt: Garmi şi Eştemoa Maacateanul.
 20. Fiii lui Simeon sunt: Amnon, Rina, Benhanan şi Tilon. Fiii lui Işi sunt Zohet şi Benzohet.
 21. Fiii lui Şela, fiul lui Iuda, sunt: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile din casa lui Aşbeia, care lucrau visonul,
 22. Iochim şi locuitorii din Cozeba; Ioaş şi Saraf, care au stăpânit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Dar acestea sunt întâmplări mai vechi.
 23. Aceştia erau olari şi trăiau la grădini şi la livezi şi prin cetăţi; ei trăiau acolo la rege ca să-i lucreze lui.
 24. Fiii lui Simeon au fost: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah şi Saul.
 25. Fiul lui Saul a fost Şalum, fiul acestuia a fost Mibsam, iar al acestuia a fost Mişma.
 26. Fiii lui Mişma au fost: Hamuel, fiul lui; fiul acestuia a fost Zacur, iar al acestuia a fost Şimei.
 27. Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fete, iar fraţii lui au avut puţini copii şi tot neamul lor n-a fost aşa de numeros ca neamul fiilor lui Iuda.
 28. Ei trăiau în Beer-Şeba, Molada şi Haţar-Şual,
 29. În Bilha, Eţem, Tolad,
 30. Betuel, Horma, Ţiclag,
 31. În Bet-Marcabot, Haţar-Susim, Bet-Birei şi Şaaraim. Iată cetăţile lor dinainte de domnia lui David cu satele lor.
 32. Şi mai aveau: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi,
 33. Cu toate satele lor, care se aflau împrejurul acestor cetăţi până la Baal. Iată locurile lor de locuinţă şi spiţa neamului lor:
 34. Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amasia
 35. Ioil şi Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
 36. Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Ieşimiel, Benaia,
 37. Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.
 38. Aceşti numiţi mai sus au fost căpetenii neamurilor lor, iar casa tatălui lor s-a împărţit în multe ramuri.
 39. Ei s-au întins până în partea Gherarei şi până în partea de răsărit a văii Gai, ca să găsească păşuni pentru turmele lor;
 40. Şi au găsit păşuni grase şi bune şi pământ larg, liniştit şi lipsit de primejdii, pentru că înainte de ei au trăit acolo numai puţini Hamiţi.
 41. şi au venit aceştia, care sunt scrişi pe nume, în zilele lui Iezechia, regele Iudei, şi au bătut pe nomazi şi pe cei aşezaţi, care se aflau acolo şi i-au nimicit pentru totdeauna şi s-au aşezat în locul lor, căci acolo se aflau păşuni pentru turmele lor.
 42. Dar din ei, din fiii lui Simeon, s-au dus către muntele Seir cinci sute de oameni, în frunte cu Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei,
 43. Şi au bătut rămăşiţa de Amaleciţi, ce se mai găsea acolo, şi trăiesc acolo până în ziua de astăzi.


▲ Începutul paginii.
Advertisement