Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 5 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 6)
Urmaşii lui Levi şi ai lui Aaron. Cetăţile lor.
Capitolul 7


 1. Fiii lui Levi sunt: Gherşom, Cahat şi Merari.
 2. Fiii lui Cahat sunt: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
 3. Copiii lui Amram sunt: Aaron, Moise şi Mariam. Fiii lui Aaron sunt: Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar.
 4. Lui Eleazar i s-a născut Finees, lui Finees i s-a născut Abişua;
 5. Lui Abişua i s-a născut Buchi, iar lui Buchi i s-a născut Uzi;
 6. Lui Uzi i s-a născut Zerahia, iar lui Zerahia i s-a născut Meraiot.
 7. Lui Meraiot i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub;
 8. Lui Ahitub i s-a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s-a născut Ahimaaţ;
 9. Lui Ahimaaţ i s-a născut Azaria, iar lui Azaria i s-a născut Iohanan;
 10. Lui Iohanan. i s-a născut Azaria; acesta e acela care a fost preot la templul zidit de Solomon în Ierusalim.
 11. Lui Azaria i s-a născut Amaria, iar lui Amaria i s-a născut Ahitub;
 12. Lui Ahitub i s-a născut Ţadoc, iar lui Ţadoc i s-a născut Şalum;
 13. Lui Şalum i s-a născut Hilchia, iar lui Hilchia i s-a născut Azaria;
 14. Lui Azaria i s-a născut Seraia, iar lui Seraia i s-a născut Iehosadac.
 15. Iehosadac a mers în robie când Domnul a strămutat pe cei din Iuda şi pe cei din Ierusalim prin mâna lui Nabucodonosor.
 16. Astfel fiii lui Levi au fost: Gherşom, Cahat şi Merari.
 17. Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei.
 18. Fiii lui Cahat au fost: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
 19. Fiii lui Merari au fost: Mahli şi Muşi. Iată urmaşii lui Levi după neamurile lor.
 20. Gherşom a avut pe Libni, fiul lui; pe Iahat, fiul lui, şi pe Zima, fiul lui;
 21. Pe Ioah, fiul lui; pe Ido, fiul lui; pe Zerah, fiul lui, şi pe Ieatrai, fiul lui.
 22. Fiii lui Cahat au fost: Aminadab, fiul lui; Core, fiul lui, şi Asir, fiul lui;
 23. Elcana, fiul lui; Ebiasaf, fiul lui, şi Asir, fiul lui;
 24. Tahat, fiul lui, Uriel, fiul lui; Uzia, fiul lui, şi Saul, fiul lui.
 25. Fiii lui Elcana sunt: Amasai şi Ahimot,
 26. Elcana, fiul lui; Ţofai fiul lui, şi Nahat, fiul lui,
 27. Eliab, fiul lui; Ieroham, fiul lui; Elcana, fiul lui; Samuel, fiul lui.
 28. Fiii lui Samuel au fost: întâiul născut Ioil, al doilea, Abia.
 29. Fiii lui Merari au fost: Mahli, Libni, fiul lui; Şimei, fiul lui; Uza, fiul lui;
 30. Şimea, fiul lui; Aghia, fiul lui, şi Asaia, fiul lui.
 31. Iată cei pe care David i-a pus căpetenii peste cântăreţi în casa Domnului, în timpul când a aşezat în ea chivotul legii,
 32. Care au servit de cântăreţi înaintea cortului adunării, până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, şi care fuseseră rânduiţi la slujba lor după rânduiala lor;
 33. Iată pe cei care au fost rânduiţi cu fiii lor: din fiii lui Cahat: Heman cântăreţul, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,
 34. Fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
 35. Fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
 36. Fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,
 37. Fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,
 38. Fiul lui Iţhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.
 39. Şi fratele său Asaf, care stătea în partea dreaptă a lui, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
 40. Fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
 41. Fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
 42. Fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
 43. Fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi.
 44. Iar din fiii lui Merari, fraţii lor, au fost în partea stângă: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
 45. Fiul lui Haşabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,
 46. Fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
 47. Fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
 48. Fraţii lor leviţi erau rânduiţi la tot felul de slujbe, la casa Domnului.
 49. Iar Aaron şi fiii lor ardeau pe jertfelnic arderi de tot şi tămâie pe altarul tămâierii, săvârşind toate slujbele sfinte în Sfânta Sfintelor şi pentru ispăşirea lui Israel, în toate, cum poruncise robul lui Dumnezeu Moise.
 50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul lui; Finees, fiul lui; Abişua, fiul lui;
 51. Buchi, fiul lui; Uzi, fiul lui; Zerahia, fiul lui;
 52. Meraiot, fiul lui; Amaria, fiul lui; Ahitub, fiul lui;
 53. Ţadoc, fiul lui; Ahimaaţ, fiul lui.
 54. Iată locuinţele lor după satele lor în hotarele lor: fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorţul,
 55. Li s-au dat Hebronul, în pământul lui Iuda şi împrejurimile lui,
 56. Iar ţarinile acestei cetăţi şi satele ei s-au dat lui Caleb, fiul lui Iefonie.
 57. Fiilor lui Aaron li s-au dat de asemenea oraşele de scăpare: Hebron şi Libna şi împrejurimile lor, Iatir şi Eştemoa şi ţinuturile lor,
 58. Hilenul (Holonul) şi păşunile lui, Debirul şi păşunile lui;
 59. Aşanul (Ainul) şi împrejurimile lui, Betşemeşul şi împrejurimile lui;
 60. Iar de la tribul lui Veniamin: Gheba şi păşunile ei, Alemetul (Almonul) şi împrejurimile lui, Anatotul şi ţinuturile lui; cetăţile familiilor lor erau de toate treisprezece cetăţi.
 61. Celorlalţi fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s-au dat, după sorţi, zece cetăţi din hotarele jumătăţii tribului lui Manase.
 62. Fiilor lui Gherşom, după familiile lor, li s-au dat treisprezece cetăţi din tribul lui Isahar, din tribul lui Aşer, din tribul lui Neftali şi din tribul lui Manase, în Vasan.
 63. Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s-au dat prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulon.
 64. Aşa au dat fiii lui Israel Leviţilor cetăţi cu împrejurimile lor.
 65. Li s-au dat prin sorţi din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon şi din tribul fiilor lui Veniamin acele cetăţi pe care ei le-au numit pe nume.
 66. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s-au dat cetăţi din tribul lui Efraim.
 67. Li s-au dat cetăţile de scăpare: Sichemul şi împrejurimile lui, pe muntele Efraim şi Ghezerul cu împrejurimile lui;
 68. Iocmeamul (Chibţoimul) cu împrejurimile lui şi Bethoronul cu împrejurimile lui;
 69. Aialonul cu împrejurimile lui şi Gat-Rimonul cu împrejurimile lui.
 70. Din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat: Anerul cu împrejurimile lui, Bileanul cu împrejurimile lui. Acestea sunt locuinţele pentru ceilalţi fii ai lui Cahat.
 71. Fiilor lui Gherşom din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s-au dat Golanul în Vasan cu împrejurimile lui şi Aştarotul cu împrejurimile lui.
 72. Din tribul lui Isahar li s-au dat Chedeşul (Chişionul) cu împrejurimile lui, Dobratul cu împrejurimile lui,
 73. Ramotul cu împrejurimile lui şi Anemul cu împrejurimile lui.
 74. Din tribul lui Aşer li s-au dat: Maşalul cu împrejurimile lui şi Abdonul cu împrejurimile lui;
 75. Hucocul (Helcotul) cu ţinutul lui şi Rehobul cu ţinutul lui;
 76. Din tribul lui Neftali li s-au dat Chedeşul în Galileea, cu ţinutul lui, Hamonul cu ţinutul lui şi Chiriataimul cu ţinutul lui.
 77. Iar celorlalţi fii ai lui Merari li s-au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu ţinutul lui şi Taborul cu ţinutul lui,
 78. Iar dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s-a dat în tribul lui Ruben: Beţerul,
 79. Chedemotul cu împrejurimile lui şi Mefaatul cu ţinutul lui.
 80. Din tribul lui Gad li s-au dat: Ramotul în Galaad cu ţinutul lui şi Mahanaimul cu ţinutul lui;
 81. Heşbonul şi Iazerul cu ţinuturile lor.


▲ Începutul paginii.
Advertisement