Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 6 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 7)
Urmaşii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim şi ai lui Aşer.
Capitolul 8


 1. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron.
 2. Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi, Samuel; aceştia sunt cei mai de seamă în neamul lui Tola, oameni războinici în neamul lor; numărul lor în zilele lui David era douăzeci şi două de mii şi şase sute.
 3. Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil şi Işia, de toţi cinci. Toţi aceştia sunt căpetenii.
 4. Ei, după familiile lor şi după neamurile lor, aveau oştire de treizeci şi şase de mii de oameni, pentru că ei au avut multe femei şi mulţi copii.
 5. Iar fraţii lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de luptă optzeci şi şapte de mii, înscrişi în tăbliţele cele cu spiţa neamului.
 6. Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher şi Iediael (Aşbel).
 7. Fiii lui Bela au fost cinci: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, toţi căpetenii de familii, oameni războinici. În tăbliţele cu spiţa neamului sunt înscrişi douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.
 8. Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet; toţi aceştia sunt fiii lui Becher.
 9. În tăbliţele cu spiţa neamului sunt înscrişi din aceştia, după familiile şi după neamurile lor, oameni războinici douăzeci de mii şi două sute.
 10. Fiul lui Iediael (Aşbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieuş, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.
 11. Toţi aceşti fii ai lui Iediael (Aşbel), au fost capi de familie, oameni războinici; şaptesprezece mii şi două sute erau în stare de a ieşi la război.
 12. Şupim şi Hupim erau fiii lui Ir, iar Huşim era fiul lui Aher.
 13. Fiii lui Neftali au fost: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum (Silem), copiii Bilhei.
 14. Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a născut concubina sa arameană; tot aceasta a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
 15. Machir şi-a luat de femeie pe sora lui Hupim şi a lui Şupim, al cărei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.
 16. Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş, iar numele fratelui lui era Şereş. Fiii acestuia au fost Ulam şi Rechem.
 17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
 18. Sora sa, Molechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.
 19. Fiii lui Şemida au fost: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.
 20. Fiii lui Efraim au fost: Şutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui şi Tahat, fiul lui;
 21. Zabad, fiul lui; Şutelah, fiul lui; Ezer şi Elead. Pe aceştia i-au ucis locuitorii din Gat, băştinaşii jării aceleia, pentru că ei se duseseră să le apuce turmele lor.
 22. După ei a plâns Efraim, tatăl lor, zile multe şi au venit fraţii lui să-l mângâie.
 23. Apoi a intrat el la femeia sa şi ea a zămislit şi a născut un fiu şi el i-a pus numele Beria, pentru că nenorocirea se atinsese de casa lui.
 24. Şi a avut el şi o fată: Şeera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos şi de sus şi Uzen-Şeera.
 25. Refah, fiul său, şi Reşef, fiul său; Telah, fiul său, şi Tahan, fiul său.
 26. Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, şi Elişama, fiul său.
 27. Non, fiul său; Iosua, fiul său.
 28. Moşiile lor şi locurile lor de locuit au fost: Betelul şi cetăţile care ţineau de el, spre răsărit Naaranul, spre apus Ghezerul şi cetăţile care ţineau de el; Sichemul şi cetăţile care ţineau de el până la Gaza şi cetăţile ce ţineau de aceasta.
 29. Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Şeanul şi cetăţile ce ţineau de el, Taanacul şi cetăţile ce ţineau de el, Meghidonul şi cetăţile ce ţineau de el, Dorul şi cetăţile ce ţineau de el. în ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
 30. Fiii lui Aşer erau: Imna, Işva, Işvi şi Beria şi sora lor Serah.
 31. Fiii lui Beria au fost: Heber şi Malchiel. Acesta e tatăl lui Birzait.
 32. Heber a avut fii pe Iaflet, Şemer şi Hotam şi pe sora lor Şua.
 33. Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet.
 34. Fiii lui Şemer au fost: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.
 35. Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.
 36. Fiii lui Ţofah au fost: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,
 37. Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.
 38. Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.
 39. Fiii născuţi din Ula au fost: Arah, Haniel şi Riţia.
 40. Toţi aceştia sunt fiii lui Aşer, capi de familie, oameni aleşi, războinici, căpetenii de mâna întâi. În tăbliţele lor cu spiţa neamului sunt înscrişi în oştire pentru război un număr de douăzeci şi şase de mii de oameni.


▲ Începutul paginii.
Advertisement