Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 9 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi a lui Ezdra, Capitolul 10)
Femeile străine sunt despărţite de Israel.
Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra, Capitolul 1


 1. Pe când se ruga astfel Ezdra şi se mărturisea, plângând şi îngenunchind înaintea templului lui Dumnezeu, s-a strâns la el o mare mulţime de Israeliţi, bărbaţi şi femei şi copii, pentru că şi poporul a plâns foarte mult.
 2. Şi a grăit Şecania, fiul lui Iehiel, care era din urmaşii lui Elam, şi a zis către Ezdra: "Noi am făcut nelegiuire înaintea Dumnezeului nostru, când ne-am luat femei de alt neam din popoarele pământului acestuia, dar mai este încă o nădejde pentru Israel în lucrul acesta;
 3. Să încheiem acum legământ cu Dumnezeul nostru că, după sfatul stăpânului meu şi al celor ce cinstesc poruncile Dumnezeului nostru, să dăm drumul tuturor femeilor şi copiilor născuţi cu ele, ca să fim după lege.
 4. Scoală deci, că aceasta este treaba ta, îmbărbătează-te şi lucrează, că noi suntem cu tine".
 5. Şi s-a sculat Ezdra şi a pus pe căpeteniile preoţilor şi ale leviţilor şi pe tot Israelul să facă jurământ că vor face aşa. Şi ei au făcut jurământ.
 6. Şi după ce s-a sculat, Ezdra s-a dus de la templul lui Dumnezeu la locuinţa lui Iohanan, fiul lui Eliaşib şi, ajungând acolo, n-a mâncat pâine, nici, apă n-a băut, căci plângea pentru nelegiuirea celor din robie.
 7. Şi a făcut cunoscut în Iuda şi în Ierusalim tuturor celor ce fuseseră în robie să se adune la Ierusalim;
 8. Şi cel ce nu va veni până în trei zile, pe averea aceluia, după sfatul căpeteniilor şi al bătrânilor, se va pune blestem, iar el însuşi va fi îndepărtat din obştea celor ce fuseseră în robie.
 9. Şi s-au adunat toii locuitorii Iudei şi ai ţinutului lui Veniamin la Ierusalim în trei zile. şi aceasta era în luna a noua, în ziua a douăzecea a lunii acesteia. Şi s-a aşezat tot poporul în piaţa de la templul lui Dumnezeu, tremurând atât pentru păcatul acesta, cât şi din pricina ploilor.
 10. Şi s-a sculat Ezdra preotul şi le-a zis: "Voi aţi făcut păcat, luându-vă femei de neam străin şi cu aceasta aţi mărit vina lui Israel.
 11. Aşadar, pocăiţi-vă de păcatul acesta înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi voia Lui şi depărtaţi-vă de popoarele pământului acestuia şi de femeile celor de alt neam".
 12. Şi răspunzând toată adunarea, a zis cu glas tare: "Cum zici tu, aşa vom face!
 13. Însă poporul este mult la număr şi acum este timp ploios şi nu putem sta afară. Şi apoi şi treaba aceasta nu este de-o zi ori de două, pentru că mulţi din noi am săvârşit acest păcat.
 14. Deci să rămână căpeteniile noastre pentru întreaga obşte şi toţi cei din oraşele noastre care şi-au luat femei străine să vină aici la vremea hotărâtă şi împreună cu ei să vină şi căpeteniile fiecărui oraş şi judecătorii lui, până se va potoli de la noi mânia cea arzătoare a Dumnezeului nostru, care s-a pornit pentru păcatul acesta".
 15. Atunci Ionatan, fiul lui Asael şi Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost puşi pentru lucrul acesta; iar leviţii Meşulam şi Şabetai erau ajutoarele lor.
 16. Cei ce se întorseseră din robie au făcut aşa. Şi Ezdra preotul a rânduit la treaba aceasta şi pe căpeteniile seminţiilor din fiecare seminţie şi i-a numit pe nume. Şi au făcut ei sfat în ziua întâi a lunii a zecea, ca să cerceteze lucrul acesta,
 17. Şi au isprăvit cercetarea tuturor celor ce-şi luaseră femei de alt neam, în ziua întâi a lunii întâi.
 18. Din fiii preoţilor care-şi luaseră femei străine, s-au găsit: Maaseia, Eliezer, Iariv şi Ghedalia, din fiii lui Iosua, al lui Ioţadac şi fraţii lui;
 19. Şi aceştia şi-au dat mâinile că vor da drumul femeilor lor şi că vor aduce jertfă un berbec pentru vina lor.
 20. Şi s-au mai găsit: Hanani şi Zebadia, din fiii lui Imer;
 21. Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Uzia, din fiii lui Harim;
 22. Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad şi Eleasa, din fiii lui Paşhur;
 23. Iozabad, Şimei, Chelaia, zis şi Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer, din leviţi;
 24. Eliaşib, din cântăreţi; Şalum, Telem şi Uri, din portari.
 25. Iar din Israeliţi: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia, din fiii lui Fares;
 26. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdie, Iremot şi Ilie, din fiii lui Elam;
 27. Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabad şi Aziza, din fiii lui Zatu;
 28. Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai, din fiii lui Bebai;
 29. Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ieramot, din fiii lui Bani;
 30. Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Binui, Manase şi Beţaleel, din fiii lui Pahat-Moab;
 31. Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia,
 32. Simeon, Veniamin, Maluc şi Şemaria, din fiii lui Harim;
 33. Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei, din fiii lui Haşun;
 34. Iar din fiii lui Bani: Maadai, Amram, Ioel,
 35. Benaia, Bedia, Cheluhu,
 36. Vania, Meremot, Eliaşib,
 37. Matania, Matnai, Iaaşai,
 38. Bani, Binui, Şimei,
 39. Şelemia, Natan, Adaia,
 40. Macnadbai, Şaşai, Şarai,
 41. Azariel, Şelemiahu, Şemaria,
 42. Şalum, Amaria şi Iosif;
 43. Şi în sfârşit din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.
 44. Toţi aceştia îşi luaseră femei străine şi unele din aceste femei le născuseră copii.


▲ Începutul paginii.
Advertisement