Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 1 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi a lui Ezdra, Capitolul 2)
Numărul şi catagrafia Israeliţilor întorşi din robie. Dajdia lor.
Capitolul 3


 1. Iată fiii ţării, dintre robii strămutaţi din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au întors şi au venit la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în oraşul său, cu Zorobabel,
 2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. Numărul oamenilor poporului israelit care s-au întors a fost acesta:
 3. Fiii lui Fares: două mii o sută şaptezeci şi doi;
 4. Fiii lui Şefatia: trei sute şaptezeci şi doi;
 5. Fiii lui Arah: şapte sute şaptezeci şi cinci;
 6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi Ioab: două mii opt sute doisprezece;
 7. Fiii lui Elam: o mie două sute cincizeci şi patru;
 8. Fiii lui Zatu: nouă sute patruzeci şi cinci;
 9. Fiii lui Zacai: şapte sute şaizeci;
 10. Fiii lui Bani: şase sute patruzeci şi doi;
 11. Fiii lui Bebai: şase sute douăzeci şi trei;
 12. Fiii lui Azgad: o mie două sute douăzeci şi doi;
 13. Fiii lui Adonicam: şase sute şaizeci şi şase;
 14. Fiii lui Bigvai: două mii cincizeci şi şase;
 15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci şi patru;
 16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouăzeci şi opt;
 17. Fiii lui Beţai: trei sute douăzeci şi trei;
 18. Fiii lui Iora: o sută doisprezece;
 19. Fiii lui Haşum: două sute douăzeci şi trei;
 20. Fiii lui Ghibar: nouăzeci şi cinci;
 21. Oamenii din Betleem: o sută douăzeci şi trei;
 22. Oamenii din Netofa: cincizeci şi şase;
 23. Oamenii din Anatot: o sută douăzeci şi opt;
 24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci şi doi;
 25. Din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot: şapte sute patruzeci şi trei;
 26. Din Rama şi Gheba: şase sute douăzeci şi unu;
 27. Oamenii din Micmas: o sută douăzeci şi doi;
 28. Oamenii din Betel şi din Ai: două sute douăzeci şi trei;
 29. Oamenii din Nebo: cincizeci şi doi;
 30. Oamenii din Magbiş: o sută cincizeci şi şase;
 31. Fiii celuilalt Elam: o mie două sute cincizeci şi patru;
 32. Fiii lui Harim: trei sute douăzeci;
 33. Oamenii din Lod, Hadid şi Ono: şapte sute douăzeci şi cinci;
 34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci şi cinci;
 35. Fiii lui Senaa: trei mii şase sute treizeci;
 36. Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: nouă sute şaptezeci şi trei;
 37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci şi doi;
 38. Fiii lui Paşhur: o mie două sute patruzeci şi şapte;
 39. Fiii lui Harim: o mie şaptesprezece;
 40. Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia: şaptezeci şi patru;
 41. Cântăreţi: fiii lui Asaf: o sută douăzeci şi opt;
 42. Fiii portarilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, cu toţii la un loc: o sută treizeci şi nouă;
 43. Cei încredinţaţi templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
 44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon;
 45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub;
 46. Fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan;
 47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia;
 48. Fiii lui Reţin, fiii lui Necoda;
 49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah;
 50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim;
 51. Fiii lui Nefişim, fiii lui Bacbuc;
 52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa;
 53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah;
 54. Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
 55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda;
 56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
 57. Fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
 58. Cei încredinţaţi templului şi fiii robilor lui Solomon erau cu toţii trei sute nouăzeci şi doi;
 59. Iar cei ce au ieşit din Telmelah, din Telharşa şi din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut să-şi arate seminţia şi neamul lor, ca să arate că sunt din Israel, au fost:
 60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie şi fiii lui Necoda: şase sute cincizeci şi doi.
 61. Iar din neamul preoţilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ şi fiii lui Barzilai care şi-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al cărui nume l-a adoptat.
 62. Şi-au căutat cartea spiţei neamului lor şi n-au găsit-o şi de aceea au fost îndepărtaţi de la preoţie.
 63. Şi Tirşata le-a zis să nu mănânce din cele sfinte, până nu se va ridica preot cu Urim şi Tumim.
 64. Deci toată adunarea la un loc se alcătuia din patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de oameni,
 65. Afară de robii lor şi de roabele lor, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte; şi mai erau cu ei două sute de cântăreţi şi cântăreţe;
 66. Şi aveau şapte sute treizeci şi şase de cai,
 67. Două sute patruzeci şi cinci de catâri, patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de asini.
 68. Şi ajungând unele din căpeteniile seminţiilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au dăruit de bunăvoie pentru templul lui Dumnezeu, ca să fie ridicat din nou pe temeliile lui.
 69. Şi aceştia din prisosul lor au dăruit în casa obştească pentru începerea lucrărilor: şaizeci şi una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de veşminte preoţeşti.
 70. Şi au început să locuiască preoţii şi leviţii şi poporul şi cântăreţii şi portarii şi cei încredinţaţi templului în oraşele lor şi tot Israelul s-a aşezat în cetăţile sale.


▲ Începutul paginii.
Advertisement