Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 14 Biblia (Vechiul Testament, Cartea lui Iosua Navi, Capitolul 15)
Partea lui Iuda.
Capitolul 16


 1. Moşia căzută la sorţi pentru seminţia fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea de la hotarele lui Edom din miazăzi şi de la pustiul Sin până la Cadeş, spre răsărit.
 2. Astfel hotarul lor de miazăzi porneşte de la Marea Sărată, de unde pleacă un golf al ei spre miazăzi,
 3. Merge spre înălţimea Acravimului, trece prin pustiul Sin şi, ridicându-se dinspre miazăzi către Cadeş-Barnea, merge pe la Heţron şi, ajungând la Adar, trece pe partea dinspre apus a Cadeşului şi se întoarce spre Carcaa;
 4. Trece apoi prin Aţmon şi urmează înainte până la râul Egiptului şi apoi capătul acestui hotar atinge marea. Acesta va fi hotarul vostru de miazăzi.
 5. Hotarul de răsărit e toată Marea Sărată până la gurile Iordanului. Iar apoi hotarul de miazănoapte pleacă din golful mării de la gurile Iordanului;
 6. De aici se ridică spre Bet-Hogla. Trece pe la miazănoapte de Bet-Araba şi merge în sus până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
 7. Apoi hotarul se urcă spre Debir, din valea Acor şi se îndreaptă spre miazănoapte către Ghilgal, care se află în faţa Adumimului, pe partea de miazăzi a râului; apoi trece pe la apele En-Şemeş şi se prelungeşte până la En-Roghel.
 8. De aici hotarul merge în sus spre valea Ben-Hinom, pe partea de miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi hotarul se ridică spre vârful muntelui, care este spre apus, în faţa văii Hinom, la marginea văii Refaim, la miazănoapte.
 9. Din vârful muntelui, hotarul se îndreaptă spre izvorul apelor Neftoah şi merge spre cetăţile din muntele Efron; apoi hotarul coteşte spre Baala, care e Chiriat-Iearimul;
 10. După aceea hotarul se întoarce de la Baala spre mare şi merge spre muntele Seir, trece pe partea de miazănoapte a muntelui Iearim, care e Chesalonul şi, pogorându-se către Bet-Şemeş, trece prin Timna;
 11. De aici hotarul merge pe partea de miazănoapte a Ecronului şi se întoarce spre Şicron, trece prin muntele Baala şi ajunge până la Iabneel şi apoi se termină hotarul la mare. Hotarul de la apus îl formează Marea cea Mare.
 12. Acesta este hotarul pământului fiilor lui Iuda, după familiile lor, din toate părţile.
 13. Lui Caleb, fiul lui Iefone, i-a dat Iosua parte intre fiii lui Iuda, cum poruncise Domnul lui Iosua şi i-a dat Iosua Chiriat-Arba a tatălui lui Enac, care este Hebronul.
 14. Însă Caleb, fiul lui Iefone, a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Enac: pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, copiii lui Enac.
 15. De aici Caleb a pornit asupra locuitorilor Debirului; numele Debirului era mai înainte Chiriat-Sefer.
 16. Şi a zis Caleb: "Cel ce va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua, aceluia îi voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".
 17. Şi l-a luat Otniel cel tânăr, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb şi i-a dat Caleb de femeie pe Acsa, fiica sa.
 18. Dar când a trebuit să plece, a fost învăţată să ceară de la tatăl său o ţarină. Şi când a descălecat ea de pe asin, Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
 19. Iar ea a zis: "Dă-mi binecuvântare. Tu mi-ai dat pământul de la miazăzi; dă-mi şi izvoarele de apă!" Şi i-a dat izvoarele cele de sus şi izvoarele cele de jos.
 20. Aceasta este moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
 21. Cetăţile care se aflau în partea de miazăzi, la marginea seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder şi Iagur;
 22. China, Dimona şi Adada;
 23. Chedeş, Haţor şi Itnan;
 24. Zif, Telem şi Bealot;
 25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, adică Haţor;
 26. Amam, Şerna şi Molada;
 27. Haţar-Gada, Heşmon şi Bet-Palet;
 28. Haţar-Şual, Beerşeba şi Biziotia, cu împrejurimile şi satele lor;
 29. Baala, Iim şi Aţem;
 30. Eltolad, Chesil şi Horma;
 31. Ţiclag, Madmana şi Sansana;
 32. Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon; de toate douăzeci şi nouă de cetăţi cu satele lor.
 33. Iar la şes erau: Eştaol, Ţora, Aşna şi Gatnam;
 34. Zanuah, En-Ganim, Tapuah şi Enam;
 35. Iarmut, Adulam, Memvra, Soco şi Azeca;
 36. Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; paisprezece cetăţi cu satele lor.
 37. Ţenan, Hadaşa şi Migdal-Gad;
 38. Dilean, Miţpe şi Iocteel;
 39. Lachiş, Boţcat şi Eglon;
 40. Cabon, Lahmas şi Chitliş;
 41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi cu satele lor.
 42. Libna, Eter şi Aşan;
 43. Iftah, Aşna şi Neţib;
 44. Cheila, Aczib, Mareşa şi Edom; nouă cetăţi cu satele lor.
 45. Ecron cu cetăţile care ţineau de el şi cu satele lui;
 46. Şi de la Ecron spre mare tot ce se află împrejurul Aşdodului cu satele lui;
 47. Aşdodul şi cetăţile care ţineau de el şi satele lui; Gaza cu cetăţile care ţineau de ea şi satele ei până ia râul Egiptului şi până la Marea cea Mare, care este hotar.
 48. Iar în munţi erau: Şamir, Iatir şi Soco;
 49. Dana, Chiriat-Sana, zis şi Debir;
 50. Anab, Eştemo şi Anim;
 51. Goşen, Holon şi Ghilo: unsprezece cetăţi cu satele lor.
 52. Anab, Duma şi Eşean;
 53. Ianum, Bet-Tapuah şi Afeca;
 54. Humta, Chiriat-Arba, zisă şi Hebronul şi Ţior; nouă cetăţi cu satele lor.
 55. Maon, Carmel, Zif şi Iuta;
 56. Izreel, Iocdeam şi Zanuah;
 57. Cain, Ghibeea şi Timna: zece cetăţi cu satele lor.
 58. Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor;
 59. Maarat, Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi cu satele lor. Tecoa, Efrata sau Betleemul, Peor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Carem, Galem, Betir şi Manah: unsprezece cetăţi cu satele lor.
 60. Chiriat-Baal sau Chiriat-Iearim şi Harabah; două cetăţi cu satele lor şi cu împrejurimile.
 61. În pustiu erau: Bet-Araba, Midin şi Secaca;
 62. Nibşan, Ir-Melah şi En-Ghedi: şase cetăţi cu satele lor.
 63. Dar pe Iebusei, locuitorii Ierusalimului, nu i-au putut alunga fiii lui Iuda şi de aceea Iebuseii trăiesc cu fiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua de astăzi.


▲ Începutul paginii.
Advertisement