Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 6 Biblia (Vechiul Testament, Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra, Capitolul 7)
Paza cetăţii. Numărul celor întorşi sub Zorobabel.
Capitolul 8


 1. După ce s-a terminat zidul şi am pus canaturile şi au fost aşezaţi la slujba lor portarii şi cântăreţii şi leviţii,
 2. Atunci am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Anania, căpetenia cetăţii Ierusalimului, căci el cu mult mai mult decât alţii era om credincios şi temător de Dumnezeu,
 3. Şi le-am zis: "Să nu se deschidă porţile Ierusalimului până nu răsare soarele, şi să le închidă şi să le încuie în faţa voastră". Şi am pus străjeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi venea rândul şi fiecare în fata casei sale.
 4. Cetatea însă era întinsă şi mare, iar popor era puţin în ea şi case nu se zidiseră din nou.
 5. Şi mi-a dat Dumnezeul meu gând să aduc pe cei mai mari, pe căpetenii şi poporul, ca să fac o numărătoare, după spiţele neamului lor, şi am găsit cartea cu spiţele de neam ale celor ce veniseră întâia oară, şi într-însa erau scrise următoarele:
 6. Iată locuitorii ţării care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, şi s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, aşezându-se fiecare în cetatea sa,
 7. Împreună venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum şi Baana. Numărul poporului lui Israel:
 8. Fiii lui Fares, două mii o sută şaptezeci şi doi;
 9. Fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
 10. Fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;
 11. Fiii lui Pahat-Moab, din urmaşii lui Iosua şi Ioab, două mii opt sute optsprezece;
 12. Fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
 13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;
 14. Fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
 15. Fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;
 16. Fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;
 17. Fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;
 18. Fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte;
 19. Fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte;
 20. Fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
 21. Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouăzeci şi opt;
 22. Fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;
 23. Fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;
 24. Fiii lui Harif, o sută doisprezece;
 25. Ghibeoniţii, nouăzeci şi cinci;
 26. Oameni din Betleem şi Netofa, o sută optzeci şi opt;
 27. Oameni din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
 28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;
 29. Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;
 30. Oameni din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
 31. Oameni din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
 32. Oameni din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
 33. Oameni din celălalt Nebo, cincizeci şi doi;
 34. Fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
 35. Fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
 36. Ierihoneni, trei sute patruzeci şi cinci;
 37. Lodieni, Hadidieni şi oameni din Ono, şapte sute douăzeci şi unu.
 38. Fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.
 39. Preoţii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, nouă sute şaptezeci şi trei;
 40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi;
 41. Fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte;
 42. Fiii lui Harim, o mie şaptesprezece;
 43. Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, şaptezeci şi patru.
 44. Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.
 45. Portarii: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.
 46. Cei încredinţaţi templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
 47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
 48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai,
 49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
 50. Fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
 51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
 52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefişim,
 53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
 54. Fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
 55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
 56. Fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
 57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida;
 58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel;
 59. Fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
 60. Netineii şi fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouăzeci şi doi.
 61. Iată acum şi cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer, şi care n-au putut să-şi arate nici casa din care se trag, nici seminţia, pentru a dovedi că sunt Israeliţi:
 62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.
 63. Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care a luat de soţie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul şi a primit numele acesteia.
 64. Ei şi-au căutat spiţa neamului lor, dar nu şi-au găsit-o, şi au fost scoşi din preoţie;
 65. Şi guvernatorul le-a zis să nu mănânce din lucrurile de mare sfinţenie până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim.
 66. Adunarea întreagă a fost de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de suflete,
 67. Afară de robi şi roabe, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se mai aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.
 68. Ei aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
 69. Patru sute treizeci şi cinci cămile şi şase mii şapte sute douăzeci asini.
 70. Unii capi de familie au făcut daruri pentru lucru. Tirşata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe şi cinci sute treizeci veşminte preoţeşti.
 71. Căpeteniile caselor au dat în vistieria lucrărilor douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii două sute mine de argint. Celălalt popor a dat douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.
 72. Preoţii şi leviţii, portarii, cântăreţii şi oamenii din popor, cei încredinţaţi templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.
 73. Şi când a sosit luna a şaptea, fiii lui Israel se aflau prin cetăţile lor.


▲ Începutul paginii.
Advertisement