Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 9 Biblia (Vechiul Testament, Facerea, Capitolul 10)
Seminţia şi urmaşii lui Noe.
Capitolul 11


 1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet, cărora li s-au născut fii după potop.
 2. Fii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşeh şi Tiras.
 3. Fii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
 4. Fii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
 5. Din aceştia s-au format mulţime de popoare, care s-au aşezat în diferite ţări, fiecare după limba sa, după neamul său şi după naţia sa.
 6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 7. Fiii lui Cuş au fost: Şeba, Havila, Savta, Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.
 8. Cuş a mai născut de asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintâi viteaz pe pământ.
 9. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu; de aceea se şi zice: „Vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu”
 10. Împărăţia lui, la început, o alcătuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad şi Calne din ţinutul Senaar.
 11. Din pământul acela, el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Calah
 12. Şi Resen, între Ninive şi Calah. Aceasta e cetate mare.
 13. Din Miţraim s-au născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
 14. Patrusim, Casluhim - de unde au ieşit Filistenii - şi Caftorim.
 15. Din Canaan s-au născut: Sidon, întâiul-născut al său, apoi Het,
 16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
 17. Heveu, Archeu, Sineu,
 18. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu. Mai pe urmă neamurile canaaneiene s-au răspândit.
 19. Şi ţinuturile lor se întindeau de la Sidon, spre Gherara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim până spre Lasa.
 20. Aceştia sunt fiii lui Ham, după familii, limbă, ţări şi după naţii.
 21. De asemenea i s-au născut fii şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele mai mare al lui Iafet.
 22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud şi Aram.
 23. Iar fiii lui Aram au fost: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
 24. Lui Arfaxad i s-a născut Cainan; lui Cainan i s-a născut Şelah; lui Şelah i s-a născut Eber;
 25. Iar lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul, şi numele fratelui său era Ioctan.
 26. Lui Ioctan i s-au născut Almodad, Şalef, Haţarmavet şi Ierah;
 27. Hadoram, Uzal şi Dicla;
 28. Obal, Abimael şi Şeba;
 29. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
 30. Sălaşurile lor se întindeau de la Meşa spre Sefar, până la Muntele Răsăritului.
 31. Aceştia sunt fiii lui Sem după familii, după limbă, după ţări şi după naţii.
 32. Acestea sunt neamurile, care se trag din fiii lui Noe, după familii şi după naţii, şi dintr-înşii s-au răspândit popoarele pe pământ după potop.
▲ Începutul paginii.
Advertisement