Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 36 Biblia (Vechiul Testament, Ieremia, Capitolul 37)
Sedechia închide pe Ieremia în temniţă.
Capitolul 38


 1. În locul lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, a fost făcut rege Sedechia, fiul lui Iosia, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, l-a pus rege în ţara lui Iuda.
 2. Dar nici el, nici slujitorii lui şi nici poporul ţării n-au ascultat cuvintele Domnului, cele grăite prin proorocul Ieremia.
 3. Regele Sedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe Sofonie preotul, fiul lui Maaseia, la Ieremia proorocul, ca să-i zică: "Roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului nostru!"
 4. Căci pe atunci Ieremia intra şi umbla încă slobod prin popor, pentru că nu-l aruncaseră încă în închisoare.
 5. Oştirea lui Faraon a ieşit din Egipt, iar Caldeii, care împresuraseră Ierusalimul, auzind vestea aceasta, s-au retras de la Ierusalim.
 6. Atunci a fost cuvântul Domnului către Ieremia proorocul şi a zis:
 7. "Aşa grăieşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: Regelui lui Iuda, care v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi, aşa să-i spuneţi: Iată, oştirea lui Faraon care v-a veni în ajutor se va întoarce în ţara sa, în Egipt,
 8. Iar Caldeii vor veni din nou şi vor lupta împotriva cetăţii acesteia, o vor lua şi o vor arde cu foc.
 9. Aşa zice Domnul: Nu vă înşelaţi pe voi înşivă, zicând: "Fără îndoială se vor duce de la noi Caldeii" că nu se vor duce.
 10. Chiar dacă aţi, sfărâma cu totul oştirea Caldeilor, care luptă împotriva voastră, şi ar rămâne la ei numai răniţi, apoi şi aceia s-ar ridica fiecare din cortul său şi ar arde cetatea aceasta cu foc".
 11. În vremea când oştirea Caldeilor s-a retras de la Ierusalim din pricina oştirii egiptene,
 12. Ieremia a plecat din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui. Veniamin, să descurce nişte treburi de moştenire cu cei de acolo.
 13. Dar când se afla el la poarta lui Veniamin, căpetenia gărzii, care era acolo şi care se numea Ireia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania, a prins pe Ieremia proorocul şi i-a zis: "Tu vrei să fugi la Caldei!"
 14. "Aceasta este minciună; eu nu vreau să fug la Caldei", a zis Ieremia. Dar fără să-l asculte, Ireia l-a arestat pe Ieremia şi l-a dus la dregători.
 15. Şi s-au mâniat dregătorii pe Ieremia, l-au bătut şi l-au închis în temniţă, în casa lui Ionatan scriitorul, pentru că o făcuseră temniţă.
 16. Şi după ce a intrat Ieremia în temniţă, în beci, şi a stat acolo Ieremia zile multe,
 17. Regele Sedechia a trimis şi i-a adus. Şi l-a întrebat regele în casa sa în taină şi i-a zis: "N-ai oare cuvânt de la Domnul?" Iar Ieremia a zis: "Ba am!" Şi a adăugat: "Tu vei fi dat în mâinile regelui Babilonului!"
 18. Şi a mai zis Ieremia către regele Sedechia: "Cu ce am greşit eu înaintea ta, înaintea slujitorilor tăi şi înaintea poporului acestuia, de m-aţi băgat în temniţă?
 19. Şi unde sunt proorocii voştri care v-au proorocit şi au zis: "Regele Babilonului nu va veni împotriva voastră şi împotriva pământului acestuia?"
 20. Şi acum ascultă, domnul meu rege, să aibă trecere cererea mea înaintea ta şi să nu mă mai întorc în casa lui Ionatan scriitorul, ca să nu mor acolo".
 21. Şi a dat regele Sedechia poruncă să închidă pe Ieremia în curtea temniţei şi i s-a dat câte o bucată de pâine pe zi din uliţa pitarilor, până s-a isprăvit pâinea în cetate. Şi aşa a rămas Ieremia în curtea temniţei.


▲ Începutul paginii.
Advertisement