Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Cartea a treia Biblia (Vechiul Testament, Psalmii, Capitolul 4)
Cartea a patra
Cartea a cinceaPsalmul 89[]

 1. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam.
 2. Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a zidit pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu.
 3. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, care ai zis: "Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor",
 4. Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii.
 5. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece.
 6. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
 7. Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat.
 8. Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la lumina feţei Tale.
 9. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins.
 10. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani;
 11. Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere;
 12. Că trece viaţa noastră şi ne vom duce.
 13. Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta, după temerea de Tine?
 14. Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune.
 15. Întoarce-Te, Doamne! Până când vei sta departe? Mângâie pe robii Tăi!
 16. Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre.
 17. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele.
 18. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.
 19. Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.

Psalmul 90[]

 1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
 2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
 3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
 4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
 5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
 7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
 9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
 10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
 11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
 12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
 13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
 14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
 15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
 16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".

Psalmul 91[]

 1. Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte,
 2. A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea,
 3. În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.
 4. Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.
 5. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale!
 6. Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neînţelegător nu va înţelege acestea,
 7. Când răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea,
 8. Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt eşti în veac, Doamne.
 9. Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea.
 10. şi se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din belşug.
 11. Şi a privit ochiul meu către vrăjmaşii mei şi pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea.
 12. Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.
 13. Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori.
 14. Încă întru bătrâneţe unse se vor înmulţi şi bine vieţuind vor fi, ca să vestească:
 15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate întru Dânsul.

Psalmul 92[]

 1. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins,
 2. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.
 3. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.
 4. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor,
 5. Ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare,
 6. Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.
 7. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.

Psalmul 93[]

 1. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.
 2. Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri.
 3. Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli?
 4. Până când vor spune şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce lucrează fărădelegea?
 5. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit şi moştenirea Ta au apăsat-o.
 6. Pe văduvă şi pe sărac au ucis şi pe orfani i-au omorât.
 7. Şi au zis: "Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob".
 8. Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată!
 9. Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte?
 10. Cel ce pedepseşte neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa,
 11. Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte.
 12. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el,
 13. Ca să-l linişteşti pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.
 14. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi,
 15. Până ce dreptatea se va întoarce la judecată şi toţi cei cu inima curată, care se ţin de dânsa.
 16. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
 17. Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu.
 18. Când am zis: "S-a clătinat piciorul meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.
 19. Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.
 20. Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.
 21. Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului şi sânge nevinovat vor osândi.
 22. Dar Domnul mi-a fost mie scăpare şi Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele;
 23. Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor şi după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.

Psalmul 94[]

 1. Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
 2. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,
 3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.
 4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.
 5. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.
 6. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
 7. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.
 8. O, de I-aţi auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,
 9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
 10. Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.
 11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: "Pururea rătăcesc cu inima".
 12. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea".

Psalmul 95[]

 1. Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul.
 2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui.
 3. Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui;
 4. Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii.
 5. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut.
 6. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.
 7. Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Lui.
 8. Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.
 9. Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit,
 10. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate.
 11. Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se zguduie marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele.
 12. Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
 13. Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.

Psalmul 96[]

 1. Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.
 2. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui.
 3. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui.
 4. Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul.
 5. Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul.
 6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui.
 7. Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor.
 8. Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-a şi s-a veselit Sionul
 9. Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne.
 10. Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.
 11. Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
 12. Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie.
 13. Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!

Psalmul 97[]

 1. Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.
 2. Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui.
 3. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.
 4. Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său casei lui Israel;
 5. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.
 6. Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi.
 7. Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire;
 8. Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului şi Domnului.
 9. Să se zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea.
 10. Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
 11. Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.

Psalmul 98[]

 1. Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul.
 2. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele.
 3. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea împăratului iubeşte dreptatea.
 4. Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob, Tu ai făcut.
 5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!
 6. Moise şi Aaron, între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui.
 7. Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei;
 8. Căci păzeau mărturiile Lui şi poruncile pe care le-a dat lor.
 9. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei şi ai răsplătit toate faptele lor.
 10. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în Muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!

Psalmul 99[]

 1. Strigaţi Domnului tot pământul, slujiţi Domnului cu veselie, intraţi înaintea Lui cu bucurie.
 2. Cunoaşteţi că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne-a făcut pe noi şi nu noi.
 3. Iar noi poporul Lui şi oile păşunii Lui. Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile Lui cu cântări lăudaţi-L pe El.
 4. Cântaţi numele Lui! Că bun este Domnul; în veac este mila Lui şi din neam în neam adevărul Lui.

Psalmul 100[]

 1. Mila şi judecata Ta voi cânta ţie, Doamne.
 2. Cânta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Când vei veni la mine?
 3. Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea.
 4. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urât.
 5. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut.
 6. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit.
 7. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mâncat.
 8. Ochii mei sunt peste credincioşii pământului, ca să şadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea.
 9. Nu va locui în casa mea cel mândru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei.
 10. În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

Psalmul 101[]

 1. Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să ajungă!
 2. Să nu întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta!
 3. În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă!
 4. Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut.
 5. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea.
 6. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea.
 7. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustiu; ajuns-am ca bufniţa din dărâmături.
 8. Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş.
 9. Toată ziua m-au ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau.
 10. Că cenuşă am mâncat, în loc de pâine, şi băutura mea cu plângere am amestecat-o,
 11. Din pricina urgiei Tale şi a mâniei Tale; că ridicându-mă eu, m-ai surpat.
 12. Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat.
 13. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi şi pomenirea Ta din neam în neam.
 14. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluieşti pe el, că a venit vremea.
 15. Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărâna lui le va fi milă.
 16. şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de slava Ta.
 17. Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta întru slava Sa.
 18. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor.
 19. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul;
 20. Că a privit din înălţimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit,
 21. Ca să audă suspinul celor ferecaţi, să dezlege pe fiii celor omorâţi,
 22. Să vestească în Sion numele Domnului şi lauda Lui în Ierusalim,
 23. Când se vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile ca să slujească Domnului.
 24. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele.
 25. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam.
 26. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt cerurile.
 27. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.
 28. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina.
 29. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor şi seminţia lor în veac va propăşi.

Psalmul 102[]

 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
 2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
 3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
 4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
 5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
 6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
 7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
 8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
 9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
 10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
 11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
 12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
 13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
 14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
 15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
 16. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
 17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
 18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
 19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
 20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
 21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
 22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Psalmul 103[]

 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte.
 2. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ş i cu o haină;
 3. Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui;
 4. Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor;
 5. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc;
 6. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
 7. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui; peste munţi vor sta ape.
 8. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa.
 9. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
 10. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pământul.
 11. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape;
 12. Adăpa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli.
 13. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
 14. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.
 15. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor;
 16. Ca să scoată pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
 17. Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte.
 18. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib.
 19. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.
 20. Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
 21. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii;
 22. Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
 23. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
 24. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.
 25. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.
 26. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari.
 27. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.
 28. Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.
 29. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi;
 30. Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce.
 31. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului.
 32. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
 33. Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă.
 34. Cânta-voi Domnului în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi.
 35. Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
 36. Piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Psalmul 104[]

 1. Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui.
 2. Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui.
 3. Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe Domnul.
 4. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi fala Lui, pururea.
 5. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui.
 6. Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui.
 7. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui.
 8. Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri,
 9. Pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac.
 10. Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură veşnică,
 11. Zicând: "Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale".
 12. Atunci când erau ei puţini la număr şi străini în pământul lor
 13. Şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor,
 14. N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le:
 15. "Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei".
 16. Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu.
 17. Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif.
 18. Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul Lui.
 19. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia poporului şi l-a liberat pe el.
 20. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui,
 21. Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i înţelepţească.
 22. Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham.
 23. Şi a înmulţit pe poporul lui foarte şi l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmaşii lui.
 24. Întors-a inima lor, ca să urască pe poporul Său, ca să viclenească împotriva robilor Săi.
 25. Trimis-a pe Moise robul Său, pe Aaron, pe care l-a ales.
 26. Pus-a în ei cuvintele semnelor şi minunilor Lui în pământul lui Ham.
 27. Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui;
 28. Prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor;
 29. Scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor.
 30. Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor.
 31. Pus-a în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor;
 32. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor.
 33. Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă fără număr.
 34. Şi a mâncat toată iarba în pământul lor şi a mâncat rodul pământului lor,
 35. Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din pământul lor, pârga întregii lor osteneli.
 36. Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav.
 37. Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, că frica de ei îi cuprinsese.
 38. Întins-a nor spre acoperirea lor şi foc ca să le lumineze noaptea.
 39. Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei.
 40. Despicat-a piatră şi au curs ape şi au curs râuri în pământ fără de apă.
 41. Că şi-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui.
 42. Şi a scos pe poporul Său, întru bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru veselie.
 43. Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi ostenelile popoarelor au moştenit,
 44. Ca să păzească dreptăţile Lui şi legea Lui s-o ţină.

Psalmul 105[]

 1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 2. Cine va grăi puterile Domnului şi cine va face auzite toate laudele Lui?
 3. Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate în toată vremea.
 4. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta,
 5. Ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău şi să ne lăudăm cu moştenirea Ta.
 6. Păcătuit-am ca şi părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.
 7. Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie.
 8. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui.
 9. El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu;
 10. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului;
 11. Şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas.
 12. Şi au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudă Lui;
 13. Dar degrab au uitat lucrurile Lui şi n-au suferit sfatul Lui;
 14. Ci au fost cuprinşi de mare poftă, în pustiu, şi au ispitit pe Dumnezeu, în loc fără de apă.
 15. Şi le-a împlinit cererea lor şi a săturat sufletele lor.
 16. Şi au mâniat pe Moise în tabără şi pe Aaron, sfântul Domnului.
 17. S-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan şi a acoperit adunarea lui Abiron.
 18. Şi s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoşi.
 19. Şi au făcut viţei în Horeb şi s-au închinat idolului.
 20. Şi au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel, care mănâncă iarbă.
 21. Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt,
 22. Lucruri minunate în pământul lui Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie.
 23. Atunci a zis să-i piardă pe dânşii, şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feţei Lui ca să întoarcă mânia Lui şi să nu-i piardă.
 24. Apoi ei au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui,
 25. Ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat glasul Domnului.
 26. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustiu
 27. Şi să doboare sămânţa lor întru neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile.
 28. Au jertfit lui Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor
 29. Şi L-au întărâtat pe El cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei.
 30. Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia
 31. Şi i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac.
 32. Apoi L-au mâniat pe El la apa certării şi Moise a suferit pentru ei,
 33. Că au amărât duhul lui şi a grăit nesocotit cu buzele lui.
 34. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul;
 35. Ci s-au amestecat cu neamurile şi au deprins lucrurile lor
 36. Şi au slujit idolilor lor şi s-au smintit.
 37. Şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor,
 38. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pământul de sânge.
 39. S-au pângărit de lucrurile lor şi s-au desfrânat cu faptele lor.
 40. Atunci S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Sa
 41. Şi i-a dat pe ei în mâinile neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei.
 42. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mâinile lor.
 43. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei L-au amărât pe El cu sfatul lor şi i-a umilit pentru fărădelegile lor.
 44. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor,
 45. Şi şi-a adus aminte de legământul Lui şi S-a căit după mulţimea milei Sale;
 46. Şi le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei.
 47. Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta.
 48. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în veac. Tot poporul să zică: Amin. Amin.


▲ Începutul paginii.
Advertisement