Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Tată a nostru
care eshti în tseru,
s-aisească nuam a Ta,
s-vină amiraliea a Ta,
s-facă vrerea a Ta,
ashi cumu în tseru,
ashi shi pisti locu.
Pânea a noastră atsea di tute dzâlele dă-nă o nau adzâ
shi nă li iartă amărtilili noastre
ashi cumu li iartămu shi noi unu a altui.
Shi nu nă du pri noi la cârtire,
ma nă aveagli di atselu arău.
Că a Ta easte amiraliea shi puterea
a Tatălui s'i Hiliului s'i a Spiritului Sântu,
tora, totana s'i tu eta etelor.
Amin.

Vezi şi[]

Advertisement